กิจกรรมวิทยาลัย

พิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ครู บุคลากรดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

ประจําปี 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ให้กับข้าราชการ

ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี

โดยมีบุคลากรและครูของวิทยาลัยฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ครู บุคลากรดีเด่น ประจําปี 2561 จำนวน  8  คน