กิจกรรมวิทยาลัย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศ   เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ภาคเรียนที่  2/2561

ผู้กู้กองทุนฯ รายเก่า เลื่อนชั้นและเปลี่ยนระดับชั้น จะต้องบันทึกแบบยืนยัน ขอกู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ 

e-Studentloan  ต้องดำเนินการดังนี

1. บันทึกแบบคำยืนยันขอกู้ในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2561

2. บันทึกจำนวนค่าเล่าเรียน ตามสาขาที่ตนเองเลือกเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษา

    ใส่  0 โดยพิมพ์ในช่องเลขที่ใบเสร็จ      ทนช. 201/2561  ช่องวันที่เอกสาร  27/03/2561  

   ต้องดำเนินการ 24 กันยายน – 24 ตุลาคม  2561

              ระบบจะปิด  30 ตุลาคม  2561 ให้ติดต่อ 

             อ. รัติยา วิจิตรวงษ์  งานกองทุนฯ  เพื่อลงนามในแบบยืนยัน

   บริหาร       ปวช.   1             บัญชี ตลาด                                                        ค่าเล่าเรียน     3,500   บาท

                                    คอมฯ ท่องเที่ยว  ธุรกิจพยาบาล                              ค่าเล่าเรียน     4,000   บาท

                ภาษาต่างประเทศ  ท่องเที่ยวต่างประเทศ                     ค่าเล่าเรียน    10,500   บาท

 

ปวช. 2-3     บัญชี ตลาด  คอมฯ ท่องเที่ยว                                 ค่าเล่าเรียน      3,000  บาท

                                      ภาษาต่างประเทศ                                                  ค่าเล่าเรียน    10,500   บาท

 

                   ปวส.    1     บัญชี ตลาด  คอมฯ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์                      ค่าเล่าเรียน    12,500   บาท  

                                    ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ               ค่าเล่าเรียน    12,500   บาท  

 

                  ปวส.    2     บัญชี ตลาด  คอมฯ ท่องเที่ยว                                   ค่าเล่าเรียน    11,500  บาท

 

          ช่างอุตฯ              

                 ปวช.   1-3  ช่างยนต์  ไฟฟ้า  อิเล็ค                                              ค่าเล่าเรียน     7,895   บาท

                ปวส.   1-2  เครื่องกล   ไฟฟ้ากำลัง   เทคคอมฯ                             ค่าเล่าเรียน    15,000  บาท

                           ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง                                        ค่าเล่าเรียน    30,000  บาท

 

เมื่อยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบแล้วติดต่องานกองทุนฯ รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  3 ใบ

ให้ผู้ปกครองลงนามครูจะได้โอนค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้กู้ ( สงสัย อ. รัติยา  วิจิตรวงษ์ 081-3771986 )