กิจกรรมวิทยาลัย

รับรางวัลหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา

ณ วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2561  วิทยาลัยฯได้รับการคัดเลือกหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา   ซึ่งจัดโดยสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  โดยมีดร.วิไลลักษณ์  แก้วจินดา  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน-การประกันคุณภาพ เข้ารับรางวัลหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาจาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปทุมธานี จ.ปทุมธานี