กิจกรรมวิทยาลัย

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ด้านสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2561 วิทยาลัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเข้า สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาต้นแบบ   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)