กิจกรรมวิทยาลัย

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี

โดยวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มีวินัย สุจริต  พอเพียง จิตอาสา”  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน และเผยแพร่สู่สาธารณะ  และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อนำไปสู่การร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม

                ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดหนังสั้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

** ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากหนังสั้นเรื่อง “ดีใจนะ..ที่ซื่อสัตย์”  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สามารถดูได้ตาม link นี้   https://youtu.be/RdWaiP0_jf0

** ได้รับรางวัลชมเชย จากเรื่อง "แค่มีความคิดและมีวินัย ก็เป็นคนดีได้" ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สามารถดูได้ตาม link นี้ https://youtu.be/GZhuvQGUQac