กิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กยศ. - กรอ.

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.-กรอ.)

รายใหม่ ระดับชั้น ปวช.-ปวส. รายเก่าย้ายสถานศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์