กิจกรรมวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ajeenkya D Y Patil (ADYPU)

ประเทศอินเดีย

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 Prof. Hrridaysh Deshpande  ผู้อำนวยการมหวิทยาลัย  Ajeenkya D Y Patil (ADYPU) เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ พร้อมลงนาม MOU กับ ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันจัดการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยร่วมจัดรูปแบบการเรียนแบบ  Bridge Program  คือเรียนจบวุฒิปวส.ที่วิทยาลัยฯ 2 ปี และเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ADYPU 1 ปี ได้วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปี  โดยเริ่มในปีการศึกษา 2562 นี้