กิจกรรมวิทยาลัย

ร่วมโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ

ประจำปี 2561

วันที่  29 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2561 กับเทศบาลตำบลเสม็ด เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหลางน้ำสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธรณะในชุมชนให้คงอยู่สืบไป  โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์แหลางน้ำสาธารณะ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณคลองข้างวิทยาลัยฯ