กิจกรรมวิทยาลัย

วันพบผู้ปกครองของนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 14  มิถุนายน 2561 ฝ่ายสนับสุนการศึกษา จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมลีลาวดี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก  และ คุณวรดา ชำนาญพืช ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ EEC และการเรียนอาชีวศึกษา  นอกจากนั้นตัวแทนสถานประกอบการ บริษัท LLIT(THAILAND) จำกัด คุณเจนรบ อนันต์ , ตัวแทนสถานประกอบการ บริษัท อีซูซุ เซลล์ จำกัด คุณไพรัช บุญทัน กล่าวแสดงความคิดเห็นที่ได้รับนักเรียนของวิทยาลัยฯ ไปฝึกงานและทำงาน , ตัวแทนผู้ปกครอง คุณวริศนันท์  รุ่งเรืองคำแก้ว กล่าวแสดงความรู้สึกที่ลูกได้เรียนสาขาระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศจีน และ . ตัวแทนนักศึกษา นายพงศ์ศุลี  แปวโคกทัน กล่าวความรู้สึกที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทเครือข่ายของวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองไปเยี่ยมชมการเรียน การสอนของบุตรหลานตนเอง ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และพบอ.ที่ปรึกษาเพื่อสอบถามเรื่องพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด