กิจกรรมวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัล“100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ประจำปี 2561

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นควรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน”ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน

ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครูรวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป  

          บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน”ประจำปี 2561  และได้เข้าร่วมพิธีรับเข็มและเกียรติบัตรในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชสมโภช  โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา