กิจกรรมวิทยาลัย

นิทรรศการวิชาการ

เปิดบ้าน CTC 2017

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อแสดงความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานของวิทยาลัยฯ บุคลากร และ นักเรียน/นักศึกษาต่อชุมชน และบุคคลภายนอก
          2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักเรียน/นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ

          3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชน

          4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการจัดนิทรรศการเสนอผลงานในสาขาวิชาต่าง ๆ

          ในพิธีเปิดงานภายในหอประชุมลีลาวดี ได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษาที่ร่วมการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  และมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการจำนวน 14 แห่ง

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์  การจัดจำหน่าย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา