กิจกรรมวิทยาลัย

ประกาศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้กู้กองทุนฯ รายใหม่ รายเก่า เปลี่ยนระดับชั้น เปลี่ยนสถานศึกษา  จะต้องบันทึกแบบยืนยัน  ขอกู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ e-Studentloan  ต้องดำเนินการดังนี้

  1. บันทึกแบบยืนยันขอกู้ในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560
  2. บันทึกจำนวนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษา  ตามสาขาที่ตนเองเลือกเรียน

โดยพิมพ์ในช่องเลขที่ใบเสร็จ     ทนช. 279/2560    ช่องวันที่เอกสาร  11/05/2560   ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนระบบจะปิด   ภายใน 1-30  ตุลาคม   2560  ให้ติดต่อ  อ. รัติยา  วิจิตรวงษ์   งานกองทุนฯ  เพื่อลงนามในแบบยืนยัน  สงสัยประการใด  โทร. 081-3771986

     2       พฤศจิกายน    2560    ปวช.   1-3           ลงนามในแบบยืนยัน   ห้อง   กองทุนฯ

     3       พฤศจิกายน    2560    ปวส   1- 2           ลงนามในแบบยืนยัน   ห้อง   กองทุนฯ

งานกองทุนฯจะได้โอนค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้กู้

                                                                             อาจารย์รัติยา  วิจิตรวงษ์

                                                                       กรรมการทะเบียน-วัดผล-กองทุนฯ