กิจกรรมวิทยาลัย

การศึกษาดูงาน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปวช.3 แผนกอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)