กิจกรรมวิทยาลัย

ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ตามรอยที่พ่อสร้างมุ่งสู่ฝันวันสดใส

วันที่  21 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 รวมพลังเด็กและเยางชน ตามรอยที่พ่อสร้างมุ่งสู่ฝันวันสดใส ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิรกรรมเพื่อพัฒนาตนเองคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 ของทั้งสองพระองค์ นำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี