กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมลูกเสือ

เดินทางไกล

วันที่ 14 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ทั้งคณะช่างอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการฝึกความอดทน  ฝึกความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพ  อนามัยให้แก่ลูกเสือ