กิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่  23  สิงหาคม  2560  คณะผู้บริหาร โดย ดร.วรรณา  ตันประภัสร์  นายณัฐกานต์  เนตรเหมือนทิพย์ และนางอารีรัตน์  พรหมภู่  ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านยุทธศาสตร์และคุณภาพการอาชีวศึกษา ด้านวิชาการและด้านบุคลากร