กิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  21 สิงหาคม 2560  งานแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

 ณ ห้องประชุมนนทรี  มีดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ เป็นประธานในการประชุม  ร่วมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  12 ท่าน