กิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  21 สิงหาคม 2560  งานประชาสัมพันธ์-กิจกรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมนนทรี  มีดร.วรรณา ตันประภัสร์ เป็นประธานในการประชุม  ร่วมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน  9 ท่าน