กิจกรรมวิทยาลัย

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งานบุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนนทรี โดยมี อ.กฤษณา  กฤษณะพันธ์  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศ