ตำแหน่งงานว่าง

งานกราฟิก-มัลติมิเดีย

คุณสมบัติ สามารถใช้ Program Photoshop , Aiilustrator , โปรแกรมตัดต่อ VDO