สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. การบัญชีพื้นฐานเพื่อการบริหาร
 2. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
 3. การจัดการการดำเนินการ
 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์
 5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 6. กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจใหม่
 7. การจัดการการตลาดบริการ การสื่อ และการส่งเสริมทางการตลาด

อาชีพของสาขา

 1. การทำงานงานในภาคธุรกิจ
 2. ฝ่ายการตลาด
 3. ฝ่ายต่างประเทศ
 4. ฝ่ายจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
 5. ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนและควบคุมคุณภาพ