สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร
  2. กลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
  3. การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
  4. การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  6. แรงงานสัมพันธ์และการประเมินผลการปฎิบัติงาน

อาชีพของสาขา

  1. เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. นักวิชาการบริหารบุคคล
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4. อาชีพอิสระทางการบริการ