สาขาวิชาการตลาด

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. เทคนิคการขายตรง
  2. การหาข้อมูลทางการตลาดและนำความรู้ที่ได้มาดำเนินธุรกิจขนาดย่อมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบ
  3. การรู้จักการจัดซื้อเบื้องต้น
  4. การจัดแสดงสินค้า
  5. การโฆษณาและการส่งเสริม
  6. การขายเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

อาชีพของสาขา

  1. พนักงานขาย Sale ขายรถยนต์,ขายโทรศัพท์มือถือเครื่องสำอาง ฯลฯ 
  2. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
  3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  4. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)