สาขาวิชาการบัญชี

 

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. .คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 2. 2. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและบันทึกในสมุดบัญชี
 3. 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายและรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ
 4. 4.บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 5. 5.คำนวณกำไรขาดทุนของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 6. 6.จัดทำรายงานทางการเงินของกิจการร่วมค้าและฝากขาย
 7. 7.บันทึกรายการบัญชีของกิจการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ
 8. 8.จัดทำรายงานทางการเงิน
 9. 9.บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน)
 10. 10.จัดทำรายงานทางการเงินของกิจการของบริษัทจำกัดและ บริษัทจำกัด(มหาชน)
 11. 11.ชำระบัญชีของกิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน

อาชีพของสาขา

 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. นักวิเคราะห์ วางแผนงานบัญชี
 3. ธุรกิจส่วนตัว
 4. พนักงานธนาคาร
 5. ข้าราชการ (อาจารย์,อบต.)
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน)