สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. งานบริหารการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โทรคมนาคมและการสื่อสาร
  2. สามารถทำงาน เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก
  3. นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย ทั้งในรัฐและเอกชน

อาชีพของสาขา

  1. -วิศวะคอมพิวเตอร์ 
  2. เปิดร้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
  3. เปิดร้านขายคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ 
  4. พนักงานบริษัท,โรงงาน 
  5. ข้าราชการ (อาจารย์มหาวิทยาลัย) 
  6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ(องค์การโทรศัพท์)