สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

  1. บริการด้านวงจรดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์
  2. บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  3. บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไป
  4. บริการงานสารสนเทศทั่วไป
  5. บริการด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  6. บริการด้านระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

 

อาชีพของสาขา

  1. ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  2. ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์