สาขางานไฟฟ้ากำลัง

"ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี"

เรียนอะไรบ้าง

 1. วัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ กระแสสลับ
 2. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 3. เขียนแบบอ่านแบบไฟฟ้า
 4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
 5. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 6. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 7. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 8. ติดตั้งตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 9. ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 10. ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

อาชีพของสาขา

 1. พนักงานการไฟฟ้า
 2. ธุรกิจส่วนตัว
 3. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 5. พนักงานบริษัท
 6. พนักงานโรงไฟฟ้า
 7. วิศวะไฟฟ้า