คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

01
Q
หลักสูตรที่มีเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีหรือไม่
A

มีถ้าจบ ปวช. มาสามารถเรียนต่อ ปวส.ได้ทุกสาขา เงินเดือนมากกว่า 14,000 บาท โดยวิทยาลัยหาสถานประกอบการให้

02
Q
จบแล้วมีงานรองรับไหม
A

วิทยาลัยมีสถานประกอบการในความร่วมมือที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก จากการฝึกงานในสถานประกอบการ จบแล้วมีงานทำทันที เงินเดือนสูงและมีงานทำใกล้บ้าน

03
Q
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อของภาคสมทบ
A

1. มีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาชั้น ม.3 ต่อ ปวช.และ ม.6 ต่อ ปวส. และต้องเป็นผู้มีงานทำ

2. เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่จุดรับสมัครเรียนที่วิทยาลัยและที่ศูนย์นิคมสยาม

          3. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสำหรับการรับสมัคร

              - สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร           จำนวน           1        ชุด

              - สำเนาทะเบียนผู้สมัคร                  จำนวน           1        ชุด

              - สำเนาวุฒิการศึกษา                     จำนวน           2        ชุด

              - รูปถ่าย 1 นิ้ว                            จำนวน           1        รูป

              - สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา      จำนวน           1        ชุด

              - สำเนาทะเบียนบิดา-มารดา            จำนวน           1        ชุด

              - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)        จำนวน           1        ชุด

04
Q
เบอร์โทรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
A

นโยบายเรียนฟรี                                            081-684-8359 อ.อารีรัตน์

  การสมัครเรียน ปวช. ปวส. ค่าธรรมเนียม              089-606 7031 , 092-002 3253

  การสมัครเรียน ป.ตรี ,ค่าธรรมเนียม                    081 684 8359 อ.อารีรัตน์

  เครื่องแบบนักเรียน                                        038 784 681 ต่อ 125

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)                     038 784 681 ต่อ 227

  งานทะเบียน                                                038 784 681 ต่อ 226

  งานการเงิน                                                038 784 681 ต่อ 224

  เรื่องทั่วไป                                                  081-684-8359 อ.อารีรัตน์

05
Q
ระยะเวลา และช่วงเวลาที่เปิด -ปิด ในการรับสมัคร ของวิทยาลัยฯ
A

เทอม 1  วันที่  29  ต.ค. – 29 มี.ค.         เทอม 2  วันที่  29 ส.ค. – 29 ก.ย.

06
Q
การผ่อนชำระค่าเทอม
A

07
Q
การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ขั้นตอนและวิธีการในการสมัครเรียน สถานที่ในการทำการเรียนตั้งอยู่ที่ไหน
A

ตอบ       ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครเรียนปริญญาตรีได้ที่จุดรับสมัครเรียนที่วิทยาลัยและที่ศูนย์สยามฯ

            ขั้นที่ 2 นำใบจ่ายเงินไปจ่ายค่าเทอมที่ธนาคารแล้วนำใบเสร็จมายื่นที่จุดรับสมัครเรียนของวิทยาลัย

            สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เรียนวันอาทิตย์ เดือนละ 1 ครั้ง 2 ปีจบ

08
Q
หลักการของการเทียบโอนวิชาเรียน สามารถทำได้อย่างไร
A

นำใบแสดงผลการเรียนมายื่นให้กับฝ่ายทะเบียนของวิทยาลัยฯ

09
Q
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีเปิดสอนสาขาอะไรบ้าง
A
ภาคปกติ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัญชี ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัญชี การท่องเที่ยว เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาคสมทบ ปวช. สาขา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัญชี การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคอุตสาหกรรม