ภาคปกติ

ช่วงเวลา
รายละเอียด
23 ตุลาคม 2561
หยุดวันปิยะมหาราช
24 ตุลาคม 2561
เปิดภาคเรียน 2/2561
5 ธันวาคม 2561
หยุดเนื่องจาก วันคล้ายพระราชสมภพ ร.9
10 ธันวาคม 2561
หยุดวันรัฐธรรมนูญ