ภาคปกติ

ช่วงเวลา
รายละเอียด
27-28 กันยายน 2561
สอบปลายภาค ปวช.1, 2 ปวส.1 ปวส.2 ภาษาต่างประเทศ-ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
15 ตุลาคม 2561
หยุดชดเชยคล้านวันสวรรคต ร.9
23 ตุลาคม 2561
หยุดวันปิยะมหาราช
24 ตุลาคม 2561
เปิดภาคเรียน 2/2561
5 ธันวาคม 2561
หยุดเนื่องจาก วันคล้ายพระราชสมภพ ร.9
10 ธันวาคม 2561
หยุดวันรัฐธรรมนูญ