ภาคปกติ

ช่วงเวลา
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบปลายภาค (ปวช.3 ปวส.2)
1 มีนาคม 2561
หยุดวันมาฆบูชา
5-6 มีนาคม 2561
สอบปลายภาค (ปวช.1-2 ส.1)
5-6 เมษายน 2561
หยุดวันจักรี
13 เมษายน 2561
หยุดวันสงกรานต์