หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้ใช้งานที่ใช้อยู่คือ...
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

2000-1603: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ชื่อหลักสูตร : 2000-1603:การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สร้างหลักสูตร : 5205010285
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
-การดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในวัยรุ่น วัฒนธรรมไทยกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการในการป้องกันโรค การใช้ยา การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากล

วัตถุประสงค์ :
1.ศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย สมรรถภาพทางกายและการป้องกันโรค
2. ศึกษาความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว
3. ปฏิบัติกิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ตรงต่อเวลา
มีวินัย

เอกสารอ้างอิง :
1. ชื่อหนังสือ พลศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ, ประสิทธิ์ อังกินันทน์ , ปีที่พิมพ์ 2546
2. ชื่อหนังสือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง สมจิตร เกิดปรางค์ ปีที่พิมพ์ 2546

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 5205010285

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0