หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้ใช้งานที่ใช้อยู่คือ...
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

3200-0002: การบัญชีเบื้องต้น 1
 
ชื่อหลักสูตร : 3200-0002:การบัญชีเบื้องต้น 1
ผู้สร้างหลักสูตร :
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของ คนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
- เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
- เพื่อให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี


วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ทราบความหมาย ประโยชน์ของการบัญชีและสมมติฐานตามแม่บทการบัญชี
- ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนและสวนของเจ้าของ
- รู้หลักการใช้สมการบัญชี การเพิ่มลดลงของสินทรัพย์
- การวิเคราะห์รายการค้าการจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว
- การบันทึกวิธีการทำสมุดรายวันทั่วไป และผ่านไปบัญชีแยกประเภท งลทดลอง
- การบันทึกลงกระดาษทำการ 6 ช่อง และการปิดบัญชีงบการเงิน กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
-

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือการบัญชีเบื้องต้น 1, อ.มนัสชัย กีรติผจญ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0