หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้ใช้งานที่ใช้อยู่คือ...
User Name
Password  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

3000-1220: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ. วิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์)
 
ชื่อหลักสูตร : 3000-1220:ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ. วิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์)
ผู้สร้างหลักสูตร : 5005010211
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
เขียนประโยคและข้อความได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาและเครื่องหมายวรรคตอน ฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ อ่านประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ที่พบเห็นในที่ทำงานต่าง ๆ และถ่ายโอนเป็นคำหรือข้อความ บูรณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมีหลักฐานบันทึกการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างประโยค
2. เพื่อศึกษาคำศัพท์ สำนวนที่เป็นพื้นฐานของสาขาอาชีพ
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษและนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 และผู้สนใจทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
ASHLEY CALARK. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี, ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 5005010211

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0