Vision & Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล

 

พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือประชาคมอาเซียน

3. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษา

5. วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง