ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สำนักงานการศึกษาธิการภาค 9

ผลการพิจารณาคัดเลือกหลัดสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานการศึกษาธิการภาค 9

ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้เล็งเห็นควมสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนให้มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย จึงได้กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่องโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพอันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนละบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และให้ดำเนินการรับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร

                บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับการคัดเลือก “หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิวุฒิ ระบบขนส่งทางรางรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

                โดยวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ และ ดร.วิไลลักษณ์  แก้วจินดา ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมกัญฐณัฎพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาต 9