การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง     การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา   2561

           ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง  รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น/เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่

      เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา  2561   ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง  รายเก่าเปลี่ยนระดับ   และรายใหม่    หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)

  1.1 จะต้องเป็นนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  1.2  เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  1.3  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  1.4  เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  1.5  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  1.6  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา

        ที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
  1.7 ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  1.8 ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
  1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  1.10 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด

        ลหุโทษ
  1.11 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน  ชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

2. นักเรียน  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ดำเนินการดังนี้

                    2.1  ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในเว็ปไซต์ https.//www.2studentloan  รอ  1 ชั่วโมงดำเนินการ ตามข้อ  2.2

                   2.2 เปิดเว็ปไซต์ https.//www.2studentloan.or.th. พิมพ์แบบคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

                                      จากนั้นติดต่อสถานศึกษานำเอกสารส่งดังนี้

ผู้กู้รายใหม่

          1. แบบคำขอกู้ยืม                   จำนวน           1        ชุด (สถานศึกษาปริ้นให้)

          2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้         จำนวน           3        ใบ

          3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้           จำนวน           3        ใบ

          4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา       จำนวน            3        ใบ

          5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา         จำนวน            3        ใบ

          6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา     จำนวน           3        ใบ

          7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา      จำนวน            3        ใบ

          8. บันทึกกิจกรรม/โครงการจิตอาสา ปี 58 (36ชม.) 1         ชุด

          9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อ. แนะแนว/ ที่ปรึกษา จำนวน  1  ชุด (กยศ.103)

         10. หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือน  จำนวน     1        ใบ   ( กยศ. 102)

         11. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองฯ  จำนวน           1        ใบ

         12. แผนที่จากบ้านมาวิทยาลัย     จำนวน              1        ใบ

         13. ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1)     จำนวน           3         ใบ

หมายเหตุ        เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย  ของบิดา  มารดา  ผู้กู้ห้ามเซ็นแทน   ผู้กู้รายใหม่เมื่อวิทยาลัยพิจารณาแล้วประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณา  ทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบแล้วนำหนังสือขออนุมัติไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาใดก็ได้  ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

2.3 วิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่บอร์ดอาคาร A

อาคาร C อาคาร D หรือเว็ปต์ วิทยาลัยเทคโนฯ ให้ผู้ที่มีสิทธิเปิดเว็ปไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่มกองทุนฯ กยศ. จากนั้นให้ติดต่อสถานศึกษา  หรือ อ. รัติยา  วิจิตรวงษ์  โทร.  081-3771986

          ผู้กู้รายเก่า

  1. ลงทะเบียนยืนยันในระบบ e-Studentloan 
  2. ส่งเอกสารดังนี้  (ภายใน  30  เมษายน   2561 )

1. แบบคำขอกู้                           จำนวน             1        ชุด (สถานศึกษาปริ้นให้)

2. สำเนาบัญชีธนาคาร                  จำนวน           1        ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้              จำนวน           1        ใบ

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้               จำนวน            1        ใบ

5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา            จำนวน           1        ใบ

6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา              จำนวน           1        ใบ

7. สำเนาบัตรประชาชนมารดา         จำนวน           1        ใบ

8. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา           จำนวน           1        ใบ

               9. บันทึกกิจกรรม/โครงการจิตอาสา ปี 58 (36ชม.)   1         ชุด

              10. หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อ. แนะแนว/ ที่ปรึกษา จำนวน      1  ชุด (กยศ.103)

              11. หนังสือรับรองรายได้                จำนวน             1        ใบ  (กยศ.102)

              12. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองฯ     จำนวน           1        ใบ

              13. แผนที่จากบ้านมาโรงเรียน           จำนวน            1        ใบ

              14. ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1)          จำนวน           1        ใบ

 หมายเหตุ  เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ของบิดา มารดา ห้ามผู้กู้เซ็นแทน

          รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้นหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

                   ไม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน  ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้   ส่วนเอกสารเหมือนรายใหม่เพิ่มสำเนาบัญชีธนาคาร  จำนวน  3  ใบ  และสัญญากู้/แบบลงทะเบียน จำนวน  1 ชุด  (ส่งภายใน   30  เมษายน  2561  เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  ส่วนนักศึกษาที่มาจากที่อื่น ภายใน  16  พฤษภาคม  2561 )

หมายเหตุ  เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ของบิดา มารดา ห้ามผู้กู้เซ็นแทน

 

                             ประกาศ   ณ   วันที่    27  กุมภาพันธ์    2561

 

                                                                                       งานกองทุนเงินเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

                                                                                              ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

หมายเหตุ        หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   หรือมีปัญหาในการกรอกข้อมูลให้ติดต่อ

   อ.  รัติยา    วิจิตรวงษ์   หัวหน้างานกองทุน-ทะเบียน โทร.   081-3771986