ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน

เข้าพบ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2560  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และอีก 3 สถาบันการศึกษา ได้เข้าพบ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางรถไฟหลิ่วโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับข้อเสนอแนะก่อนเดินทางไปไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1.5 ปี