Jobs

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 ครูภาษาจีน
วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 Jul, 2018
2 ครูภาษาไทย
วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 Jul, 2018
3 ครูสาขาโลจิสติก
จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 18 Oct, 2016
4 งานกราฟิก-มัลติมิเดีย
จบสาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง 7 Sep, 2016
5 โปรแกรมเมอร์
8 Jun, 2016
6 เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
วุฒิ ปวช. ปวส. 1 ตำแหน่ง 9 Feb, 2016
  • Found 6 items