Jobs

ลำดับ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา จำนวน วันที่ประกาศ
1 ครู สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาไฟฟ้ากำลัง
วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 31 May, 2017
2 ครู สาขาเครื่องกล
สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
จบปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 31 May, 2017
3 เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
มีทักษะการใช้ Ms-Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี 20 Jan, 2017
4 ครูสาขาช่างเทคนิคพื้นฐาน
จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 18 Oct, 2016
5 ครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ปริฐบาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 18 Oct, 2016
  • Found 5 items